Secretar

 

 

 

Elena MUNTEANU

Secretarul Comunei Topliceni

 

 

 

 

Nume:

MUNTEANU

Prenume:

ELENA

Data naşterii:

19.07.1981

Locul naşterii:

Com. Jitia, jud. Vrancea

Studii:

Facultatea de Drept - Univ. Romāno-Americană

Master Management Public - ASE Bucureşti

Activitate profesională:

Oct. 2004 - Nov. 2010: Consilier juridic

Dec. 2010 - la zi: SECRETAR

Stare civilă:

Căsătorită

Religia:

Ortodoxă

Telefon:

0748037193

Web:

 

E-mail:

elenanoaptes@gmail.com

Program audienţe:

 

Luni:          09.00 - 12:00

Marţi:           09.00 - 12:00

Miercuri:    09.00 - 12:00

Joi:             09.00 - 12:00

săptămānal

 

   Declaraţii de avere şi interese

 

     Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001

 

 

  ATRIBUŢIILE SECRETARULUI

 

- avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;
participa la sedintele consiliului local;
- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si
primar, precum si intre acestia si prefect;
organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
- asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a hotararilor de consiliu si a dispozitiilor primarului in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;
- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
- acorda sprijin la redactarea proiectelor de hotarari;
- semneaza, impreuna cu presedintele de sedinta, procesul verbal;
- la inceputul fiecarei sedinte, supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare;
- intocmeste un dosar special pentru fiecare sedinta de consiliu care va fi numerotat, semnat si sigilat impreuna cu presedintele de sedinta, dupa aprobarea procesului verbal;
- in termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul afiseaza la sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale, o copie a procesului verbal al sedintei;
- contrasemneaza, pentru legalitate, hotararile consiliului local;
- comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai traziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii;
- comunica dispozitiile primarului prefectului judetului, in termen de cel mult 5 zile de la semnarea lor;
- inregistreaza comunicarile intr-un registru special destinat acestui scop;
- aduce la cunostinta publica hotararile cu carcater normativ, in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect;
- indeplineste atributii de stare civila;
- pune la dispozitia consilierilor, la cererea acestora, in termen de cel mult 20 de zile, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului de catre primar;
- sesizeaza instanta de contencios administrativ in caz de dizolvare de drept a consiliului local, conform art. 55 alin. (1) din L 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- rezolva problemele curente ale comunei potrivit competentelor si atributiile ce ii revin, pana la constituirea consiliului local, in caz de dizolvare, in absenta primarului, conform art. 55, alin. (8);
- primeste de la cetateni proiecte de hotarare initiate de catre acestia si le aduce la cunostinta publica; pune la dispozitia initiatorilor formulare pentru lista de sustinatori a proiectului de hotarare respectiv;
- verifica proiectele de hotarare initiate de cetateni, urmand procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local;
- face publice rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali si viceprimarului;
- indeplineste atributiile prevazute de legile nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000, Legii nr. 247/2005 - alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local si primar.

- indeplineste si alte atributii date de primar sau de consiliul local.